در خصوص دریافت وام، آیا رابطه‌ای بین سود وام و نرخ تورم وجود دارد؟ به آن معنا که اگر نرخ سود کمتر از نرخ تورم باشد، آیا دریافت آن وام مجوز شرعی دارد؟

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
نسبت به خرید اقساطی کالاهای با دوام، آیا فروشنده مجاز است که بر حسب تعداد اقساط و نرخ تورم نسبت به خرید نقدی سود دریافت کند؟ در صورت مجاز بودن رابطه این سود با نرخ تورم چیست؟ در برخی از خانواده‌ها موضوعی وجود دارد به نام قرعه، به آن معنا که تعداد مشخصی از افراد هر ماه مبلغی را به عنوان آورده وارد صندوق می‌کنند و در هر ماه بر مبنای قرعه‌کشی، مبالغ آن ماه در اختیار یک نفر از آن ها قرار می‌گیرد. این روند تا آن زمان ادامه پیدا می‌کند که تمام آن افراد یک‌بار آن وام را دریافت کرده باشند. در برخی از موارد نیز قرعه‌کشی در ابتدای این روند برای تمام ماه‌ها انجام می‌شود و در نتیجه همه می‌دانند که در کدام ماه وام به آن‌ها اختصاص می‌یابد. آیا این کار مجوز شرعی دارد.

الف. برخی از علما میان نرخ تورم و وام رابطه برقرار نموده‌اند و نرخ تورم را جزو بهره به شمار نمی‌آورند، اما برخی دیگر وام همراه با بهره را به هیچ عنوان جایز نمی‌دانند.
ب. فروشنده می‌تواند بهای کالا را اگر قسطی بفروشد، بیش از بهای نقدی آن تعیین نماید.
ج- این کار بهتر است و اشکال شرعی ندارد و سبب جلوگیری از ناراحتی و اختلاف می‌شود و یک نوع همکاری بر انجام کار نیک است.