در رابطه با ربا... اگر پدر خانواده‌ایی رباخوار باشد؛ آیا تاثیری در کیفیت زندگی خانواده‌اش ایجاد می‌شود؟ من در احادیث خوانده‌ام مال و فرزندان را تباه می‌کند. اگر اینطور باشد، پدر گناهکار بوده اما تقصیر بچه‌ها چیست؟

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
آیا اگر زندگی بچه‌ها تباه شود عدل خداوند زیر سوال نمی‌رود؟

این پیامد بد مال ربا است که مشمول آن مال می‌گردد و هر کسی نیز از آن مال بهره ببرد آسیب آن را می‌بیند و آن تنبیهی برای آن پدر است که قانون خداوند را نادیده می‌انگارد و این کار با عدل خداوند هیچ منافاتی ندارد، این به آن معنا نیست که فرزندان رباخواران تباه می‌گردند و بدکار می‌شوند، بلکه اگر با آموزه‌های اسلامی تربیت شوند و پایبند به احکام اسلامی باشند، نیکوکار می‌گردند.