كارگاه مهارت‌های زندگی نوجوانان با موضوع مهارت خودآگاهی در تهران برگزار شد

كارگاه مهارت‌های زندگی نوجوانان با موضوع مهارت خودآگاهی در تهران برگزار شد
كارگاه مهارت‌های زندگی باموضوع مهارت خودآگاهی برای نوجوانان ٢٧ مهرماه سال جاری در مسجد صادقیه تهران برگزار شد.
آقای نام‌آور کارشناس این کارگاه مهارت خودآگاهی را یكی از مهارت‎های ده گانه‌ای دانست كه هر فرد باید در طول زندگی خود آن‌ها را بیاموزد.
وی با بیان اینکه « خودآگاهی» توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات، احساسات، نقاط ضعف و قوّت، خواسته‌ها، ترس‌ها و انزجارهاست گفت: شناخت خود دارای ٧ لایه است:
١-متغیرهای جسمانی
٢-متغیرهای دموگرافی
٣-متغیرهای رفتاری
٤-متغیر های شناختی
٥- متغیرهای هیجانی
٦-متغیرهای انگیزشی
٧-نقطه‌ی كور
وی بعد از معرفی لایه‌ها و مثال‌هایی كه برای نوجوانان زده شد افزود: كه انسان نباید از احساسات ناخوشایند خود اجتناب و دوری كند بلكه باید آن‌ها را بشناسد و با آنها رو به رو شود.
وی همچنین در پایان کارگاه به نوجوانان توصیه كرد كه برای خود در دفتر جداگانه‌ای برای نوشتن احساسات خود بود با این هدف که بعد از مدتی نسبت به احساساتشان آگاهی بیابند.
كارگاه مهارت‌های زندگی نوجوانان با موضوع مهارت خودآگاهی در تهران برگزار شد
كارگاه مهارت‌های زندگی نوجوانان با موضوع مهارت خودآگاهی در تهران برگزار شد
كارگاه مهارت‌های زندگی نوجوانان با موضوع مهارت خودآگاهی در تهران برگزار شد
كارگاه مهارت‌های زندگی نوجوانان با موضوع مهارت خودآگاهی در تهران برگزار شد