آیا طلا اجاره کردن برای مغازه حکم ربا دارد؟ آیا مشکلی ندارد؟

شماره: 
0

چون در اینجا طلا حکم کالا را دارد نه نقدینگی و بعد از سپری شدن مدت اجاره اصل طلا به صاحبش بازگردانده می‌شود، اجاره دادن آن اشکال شرعی ندارد. والله اعلم