باعرض سلام و تحیات خانم وآقایی بین خود محرمیت ایجاد کردند حالا از طریق تلگرام عکس‌های بی‌حجاب خود را برای هم می‌فرستند چه حکمی دارد؟ سوال 2 اگربخواهیم ازفیض نمازجماعت برخورداربشویم رسیدیم به آخرنمازکه درحال تشهد هستند آیا می‌توانیم اقتدا کنیم؟ درحال سلام

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
باعرض سلام و تحیات خانم وآقایی بین خود محرمیت ایجاد کردند حالا از طریق تلگرام عکس‌های بی‌حجاب خود را برای هم می‌فرستند چه حکمی دارد؟ سوال 2 اگربخواهیم ازفیض نمازجماعت برخورداربشویم رسیدیم به آخرنمازکه درحال تشهد هستند آیا می‌توانیم اقتدا کنیم؟ درحال سلام هم اگرباشند می‌توانیم ؟

اگر زن و مردی مطابق ارکان و شرایط دین اسلام با هم عقد ازدواج ببندند از جمله عقد با حضور دو شاهد و ولی زوجه بسته شود برای هم دیگر حلال می گردند و جایز است با هم معاشرت داشته باشند یا عورت هم دیگر را ببینند بنابراین آن گونه که در سوال مطرح شده است میان دو نفر محرمیت ایجاد نمی‌گردد و ارسال آن عکسهای غیر شرعی برای یکدیگر درست نیست و فضای مجازی امکام دسترسی دیگران به آن هم وجود دارد.
ب) قبل از این که امام سلام بدهد می‌توان به او اقتدا کرد و با نیت جماعت نماز را بر پا داشت هرچه بیشتر نمازش را همراه با جماعت بر پا دارد ثوابش بیشتر است.