آیا میتوان با خواهر زاده همسر فعلی ازدواج نمود؟

شماره: 
0

تا زمانی که زنی در عقد ازدواج مردی باشد ازدواج آن مرد با خواهرزاده او درست نیست.