پدری برای حج تمتع ثبت نام کرده بود، فوت کرده و وصیت نموده تا فرزند بزرگش بجای او به حج برود، آیا فرزند بخاطر اینکه خواهر معلول و مادری در خانه دارد، می‌تواند آن را بفروشد و برای آن‌ها هزینه کند؟

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
سوال دیگر اینکه آیا درست است بجای پسر بزرگ، مادرش به نیابت برود، در حالی که قبلا هیچکدام به تمتع نرفته‌اند؟

کسی که برای حج تمتع یا عمره ثبت‌نام بکند و پیش از انجام آن‌ها از دنیا برود، لازم است به نیابت از او آن حج انجام گیرد، اگر وصیت کرده باشد فرزندش یا کسی دیگر به نیابت از او حج برود لازم است به وصیت عمل کند، اگر آن فرد نتواند برود به کسی دیگر مبلغی بدهد تا حج را به جای او بگزارد.
در مذهب شافعی نایب باید خودش پیشتر حج گزارده باشد تا بتواند به نیابت از دیگری حج بگزارد، اگر خود حج نگزارده باشد نمی‌تواند به نیابت از دیگری حج بگزارد.