آیا عقیقه برای پسر باید دو تا بز باشه؟ حیوان باید چند وقت داشته باشه؟

شماره: 
0

عقیقه سنت است، که برای نوزاد پسر دو رأس گوسفند یا بز و برای دختر یک رأس سر بریده می‌شود. شرایط آن‌ها مانند شرایط حیوانی است که برای قربانی سر بریده می‌شود.
البته برای پسر هم یک گوسفند یا بز سر بریده شود کافی است.