دو پسرعمو برادر رضاعی هستند، یکی از پسرعموها می‌تواند خواهر پسرعموی دیگر را بگیرد؟

شماره: 
0

هرگاه کودکی شیر زن دیگری را بخورد فرزند آن زن به شمار می‌آید و جایز نیست با هیچکدام از فرزندان آن زن و فرزندان شوهر آن زن که شیر مربوط به اوست ازدواج کند؛ چون فرزند شیری (رضاعی) آن زن و مرد به شمار می‌آید.