لطفاً بفرمایید در مذهب اهل‌سنت خمس داریم؟ و به چه چیزی تعلق می‌گیرد؟

شماره: 
0

در فقه مذاهب اهل‌سنت به غنایم جنگی و دفینه که از زیرزمین پیدا می‌شود، خمس تعلق می‌گیرد.