اگر جنسي را به طور قسطي بفروشيد و سودي بگيريد حكم اين پول چيست؟

شماره: 
0

اگر جنسی را به قسط یا قرض با قیمت گرانتر بفروشد شرعاً جایز و مبلغ دریافتی حلال است.