حیوانی که برای عقیقه ذبح می‌کنند باید چند وقت داشته باشه؟

شماره: 
0

همان شرایطی که برای حیوان قربانی لازم است، حیوانی که برای عقیقه سربریده می‌شود نیز باید همان شرایط را داشته باشد. بیمار نباشد، ظاهرش سالم باشد، گوسفند حدود یک‌سال داشته باشد و...