شخص مسلمانی ملکی را به قیمت خیلی بالا که تقریباً یک و نیم برابر قیمت منطقه به يكي از آشناهای خود میفروشد، فروشنده ساکن محل وقوع ملک بوده و از تمامی شرایط حاکم بر ملک آگاه و اطلاع داشته است،

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
اما متاسفانه خریدار اهل محل وقوع ملک نبوده و از چند و چون شرایط حاکم بی‌اطلاع؛ یعنی اینکه خریدار در این معامله مغبون گشته و با گذشت چند سال از این موضوع معامله قابل فسخ نیست، با توجه به عرایض حقیر، حکم چنین معامله‌ای در فقه و اسلام چیست؟ و فرد فروشنده مرتکب گناهی شده؟ حال اینکه آگاه به شرایط و قیمت منطقه بوده و از عدم اطلاع خریدار سوء استفاده کرده که ملک را با قیمت خیلی بالایی فروخته است؟

فروشنده اگر آگاهانه آن کار را انجام داده و ملک را با بهایی گران‌تر به خریدار فروخته باشد، مرتکب گناه شده و از اعتماد خریدار به او سوءاستفاده نموده است.
هرگاه خریدار از غبن آگاه گردد در حالی که به هنگام خرید از آن آگاه نبوده وی اختیار فسخ معامله را دارد؛ چون این کار سبب زیان خریدار و فریب و نیرنگ او شده است درحالی‌که مسلمان باید از حدعه و نیرنگ بپرهیزد و آنچه را برای خود می‌پسندد برای برادر ایمانی خود نیز بپسندد، اما اگر خریدار به آن معامله راضی باشد، آن معامله به قوت خود پا بر جا می‌ماند و می‌تواند مابه‌التفاوت را از فروشنده پس بگیرید.