زنی به لحاظ مشکل جسمی شوهرش جدا از او زندگی می‌‌کند و امکان زندگی مشترک برایش فراهم نیست و شوهر حاضر به طلاق دادن زن نیست. با توجه به اینکه زوجین تبعه افغانستان بوده و در ایران زندگی می‌‌کنند و نکاح نامه آنان عادی می‌‌باشد اولا زن چگونه می‌‌تواند از طریق

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
زنی به لحاظ مشکل جسمی شوهرش جدا از او زندگی می‌‌کند و امکان زندگی مشترک برایش فراهم نیست و شوهر حاضر به طلاق دادن زن نیست. با توجه به اینکه زوجین تبعه افغانستان بوده و در ایران زندگی می‌‌کنند و نکاح نامه آنان عادی می‌‌باشد اولا زن چگونه می‌‌تواند از طریق دادگاه در ایران از شوهرش طلاق بگیرد؟ ثانیا قوانین و مقررات مربوطه را اعلام فرمایید؟

بهترین راه برای حل مشکل این زن و شوهر این است که به سفارت افغانستان مراجعه کنند در آنجا یک بخش وجود دارد که به چنین اموری رسیدگی می‌‌کنند.