باسلام در فقه سنی اگر در یک دعوای زن و شوهری که سنشان کمتر از 20 است مرد به زنش از روی عصبانیت 3 بار پشت سرهم طلاق بگوید و بعدش هم توبه کند کسی توبه آنها را قبول نکرده و فوراا آن دو را ازهم جدا می‌کنند. و بسیار آخوندهایی را می‌شناسم که در هر جروبحثی به زن

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
باسلام در فقه سنی اگر در یک دعوای زن و شوهری که سنشان کمتر از 20 است مرد به زنش از روی عصبانیت 3 بار پشت سرهم طلاق بگوید و بعدش هم توبه کند کسی توبه آنها را قبول نکرده و فوراا آن دو را ازهم جدا می‌کنند. و بسیار آخوندهایی را می‌شناسم که در هر جروبحثی به زنشان میگویند برو خانه پدرت.و مکرر هم میگویند با اینکه علم طلاق را میدانند و دارند زندگیشان را می‌کنند.آیا واقعا درست است که زن وشوهری که قلبا همدیگر را دوست دارند به اجبار باید ازهم جدا کرد؟ چرا روی این مسئله تجزیه و تحلیل کافی نمی‌شود؟ شاید منظور از سه طلاقه گفتن طلاق در فاصله زمانی مختلف باشد.آیا این از روی یک کار که نیکان ما انجام می‌دادند نیست؟ فکر میکردم توبه انسان فقط در روز قیامت پذیرفته نمی‌شود ولی درصورتی که هیچ کس توبه داماد 20 ساله و خواهر 18 ساله‌ام را قبول نکرد و آنها را به زور از هم جدا کردند. من آدم بی دینی نیستم ولی فکر نمی‌کنم خداوند جای بخشش برای این کار نگذاشته باشد. و قانون محلل را اصلا کسی اجرا نمی‌کند و همه راضی‌اند زندگی‌ها از هم بپاشد. می‌خواستم در این مورد مرا راهنمایی کنید. با تشکر

به این پرسش‌ها پیشتر در همین سایت پاسخ داده شده است. جمهور علما گفته‌اند هرگاه مردی زن اش را سه طلاق در لفظ دهد. سه طلاق اش واقع می‌شود. اما برخی از علما گفته اند: اگر شوهر بسیار عصبانی باشد و در آن حالت هوشیاری خود را از دست دهد و سه طلاق را بر زبان جاری کند یک طلاق اش واقع می‌شود. در پاسخ های فقهی در این سایت هم این دیدگاه ترجیح داده شده است. یک طلاق آن فرد واقع می‌شود و دو طلاق برای او باقی است و اگر بخواهد می‌تواند با آن زن زندگی زناشویی را ادامه دهد.
طلاق با لفظ صریح و کنایه واقع می‌شود اگر مرد لفظ صریح را به کار برد نیاز به نیت ندارد و طلاق اش واقع می‌شود اما اگر کنایه را به کاربرد برای وقوع طلاق نیاز به نیت دارد. اگر نیت طلاق داشته باشد، طلاق واقع می‌شود اما اگر نیت طلاق نداشته باشد، طلاق وی واقع نمی‌شود. جمله: برو خانه پدرت کنایه است، اگر نیت طلاق همراه آن باشد طلاق است و آن را باید از گوینده آن جمله پرسید و پیش داوری نشود.
توبه نمی‌تواند تعداد طلاق های واقع شده را باز گرداند و از آنها بکاهد اگر حکم به وقوع سه طلاق داده شود، آن زن و شوهر نمی‌توانند با یکدیگر زندگی زناشویی داشته باشند مگر این که آن زن با مردی دیگر ازدواج شرعی انجام دهد و با شوهر دوم آمیزش کند اگر شوهر دوم او را طلاق دهد و عده اش پایان یابد می‌تواند با شوهر اول اش با عقد جدید و مهریه جدید ازدواج کند.