من خانومم رحمش مشکل داره بطوری که بهیچ وجه قادر به بچه دار شدن نیست ما برای رحم اجاره‌ای اقدام کردیم که گفتن از لحاظ شرعی مشکل داره و نمیشه دنبال ازدواج مجدد هم نیستم خواستم شما منو راهنمایی کنید.

شماره: 
0

علما رحم اجاره‌ای را جایز نمی‌دانند یکی از حکمتهای تعدد ازدواج این است اگر زن بچه دار نشود و شوهر علاقه شدید به بچه داشته باشد ازدواج مجدد کند، در غیر این صورت می‌توانند از بهزیستی بچه زیر دو سال بیاورند و یکی از محرم های آن زن و شوهر به او شیر دهد تا آن کودک محرم آنان گردد با این وجود وی حکم بچه خود فرد را ندارد و ارث آنان به او نمی‌رسد و ارث او نیز به آنان نمی‌رسد.