مبلغی پول در بورس دارم سهام شرکتهای مختلف است یک سال گذشته ولی ضرر کردم ایا مابقی پول مانده زکات دارد

شماره: 
0

اگر آن پول به اندازه حد نصاب زکات باشد، یعنی بهای بیست مثقال طلا که در سال 1394 مبلغ نه می‌لیون و پانصد هزار تومان پول داشته باشید و یک سال بر آن گذشته باشد باید یک چهلم (دو و نیم درصد) آن زکات دهید ضرر کردن فرد مانع و جوب زکات نیست.