پیدا شدن فضله موش در برنج خیس شده چه حکمی دارد؟

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
امتحاناتم در دانشگاه دقیقا ساعت یک ظهر می‌افته، و در ماه مبارک رمضان حتما تا اون ساعت بخش زیادی از انرژی مو از دست میدم و دیگر مشکلاتی که به مغز وارد میشه و احتمالا بر روی -کارآیی مغز و نتیجه امتحان اثر میذاره. آیا میتونم فقط روزهایی که امتحان دارم، افطار کنم و بعدا قضایش را بجا بیارم؟

اگر پیش از پخته شدن باشد آن را بر دارند و برنج را دوباره بشویند، اما اگر بعد از پختن باشد، فضله موش و اطراف آن را بردارند و دور بریزند و مابقی را استفاده کنند.