پیدا شدن فضله موش در برنج خیس شده چه حکمی دارد؟

شماره: 
0

اگر پیش از پخته شدن باشد آن را بر دارند و برنج را دوباره بشویند، اما اگر بعد از پختن باشد، فضله موش و اطراف آن را بردارند و دور بریزند و مابقی را استفاده کنند.