خانمی شافعی در کشور نیوزیلند با شوهرش مشکل جدی داشته و شوهرش همواره او را تهدید به طلاق میکرده و آزار میداده. وی به روحانی سنی رجوع کرده و پس از آنکه همسرش حاضر به طلاق دادن نشده، آن روحانی صیغه طلاق را جاری کرده است. اکنون 6 ماه است که زن جدا از شوهرش زن

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
خانمی شافعی در کشور نیوزیلند با شوهرش مشکل جدی داشته و شوهرش همواره او را تهدید به طلاق میکرده و آزار میداده. وی به روحانی سنی رجوع کرده و پس از آنکه همسرش حاضر به طلاق دادن نشده، آن روحانی صیغه طلاق را جاری کرده است. اکنون 6 ماه است که زن جدا از شوهرش زندگی می‌کند و قصد دارد ازدواج کند. سؤال این است که آیا طلاق درست بوده (شوهر سابق ادعا می‌کند که چون راضی نبوده طلاق باطل است). و اگر باطل است پس از اجرای دوباره طلاق آیا زن باید عده نگهدارد؟ و با توجه به نبود حاکم شرع در این کشور و عدم امکان صلح و زندگی با شوهر سابق، این زن چه باید بکند؟ با تشکر

طلاق حق شوهر است برای وقوع طلاق لفظ طلاق را شوهر یا وکیل او جاری می‌کند. البته زن برای جدایی از شوهرش در صورت ناسازگاری و دشوار بودن زندگی می‌تواند، به اندازه مهر یا مالی دیگر به شوهر بدهد و شوهر با او خلع ‌کند و از هم جدا شوند. در صورتی که شوهر بر زن فشار آورد و زندگی را بر او تیره و تار سازد بهتر است فرد یا افرادی انتخاب شوند که با شوهر صحبت کنند تا از آزار به زن دست بردارد و به نیکی با او رفتار نماید، اگر شوهر به فشار و بد رفتاری خود ادامه دهد و زن در تنگنا قرار گیرد، زن به حاکم اسلامی مراجعه ‌کند و در صورت خودداری شوهر از طلاق دادن حاکم می‌تواند زن را طلاق بدهد. اما کسی دیگر خواه روحانی باشد یا فردی دیگر خود سرانه نمی‌تواند زن دیگری را طلاق بدهد در این صورت گر چه زن خواستار طلاق باشد طلاق واقع نمی‌شود مطابق آنچه در پرسش مطرح شده است هرگاه شوهر زن‌اش را طلاق داد از آن زمان عده او آغاز می‌گردد و باید بعد از آن عده‌اش را بگزارند.
با اینکه حاکم شرع در آن کشورها نیست اما در آن کشورها قوانینی برای حمایت از زنان وجود دارد که برای جلوگیری از اذیت و آزار شوهر می‌توان به آن مراجعه نماید و از شوهر برای نیکی به زن‌اش تعهداتی می‌گیرند.