مدتی 8 سال می‌شود ازدواج نموده‌ام ولی از ابتدا بین فامیل من و فامیل خانم اختلافات وجود داشت که موجب عقدههای شده. ظاهراً روابط نورمال دارند ولی همیشه کوشش می‌کنند به هم به نوع صدمه برسانند که این عمل شان بالای زندگی ماهم تأثیرات‌اش را دارد. مادرم از اینکه

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
مدتی 8 سال می‌شود ازدواج نموده‌ام ولی از ابتدا بین فامیل من و فامیل خانم اختلافات وجود داشت که موجب عقدههای شده. ظاهراً روابط نورمال دارند ولی همیشه کوشش می‌کنند به هم به نوع صدمه برسانند که این عمل شان بالای زندگی ماهم تأثیرات‌اش را دارد. مادرم از اینکه خانم‌ام با ایشان روابط درست ندارد از بنده نیز آزرده است و همیشه در حقم دعا بد می‌کند. هر قدر کوشش بنده گی‌ام را کردم نتوانستم مادرم و همچنان خانم‌ام را راضی بسازم تا از عقده‌هایشان در برابر یکدیگر در گذرند. فعلاً در حالتی قرار دارم که نمی‌دانم چی کنم. دلم به کودکانم می‌سوزد که بسیار خورد هستند. باید یاد آور شوم که هر دو شخص یعنی خانم‌ام و مادرم بی سواداند و هیچ نوع دلیل منطقی را قبول ندارند. امید است بنده را طبق شرع محمدی رهنمایی کنید. تشکر

شما با رفتار مناسب حق فرزندی را درباره مادرت و حق همسری را درباره همسرت رعایت کن تا برای فرزندانتان الگوی نیکی باشی و مبادا فرزندان در آتش اختلافات خانوادگی تباه گردند توصیه می‌شود برای حل مشکل مادر و همسرت را نزد روانشناس و مشاور خانواده ببرید تا از نزدیک با آنان حرف بزند و راه کار عملی مناسب برای از بین رفتن مشکل آنان پیش رویشان قرار دهد.