سلامٌ علیکم با امانت دادن بخشی از پولهایم، حدنصاب آنها از بیست مثقال خارج شده و هنوز بدهیم را پس نگرفته‌ام، آیا هنوز شرایط زکات پولم برقرار است؟

شماره: 
0

قرض مانع وجوب زکات نیست و از حد نصاب نمی‌کاهد، اگر شما امید به باز پس گرفتن قرض را دارید باید پول‌های موجود نزد خود و آنچه را قرض دادی حساب کنی و زکات آن‌را بپردازی.