در صورتیکه یک دختر در مراسم نامزدی‌اش قصد نکاح را نداشته باشد اما برایش وکیل تعین کند و وکیل وی او را به نکاح داماد درآود این نکاح درست است. یعنی نکاح در سوء تفاهم صورت گیرد. و در صورتیکه تا هنوز عروسی صورت نگرفته باشد و در بین این دو نامزد رابطه جنسی هم

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
در صورتیکه یک دختر در مراسم نامزدی‌اش قصد نکاح را نداشته باشد اما برایش وکیل تعین کند و وکیل وی او را به نکاح داماد درآود این نکاح درست است. یعنی نکاح در سوء تفاهم صورت گیرد. و در صورتیکه تا هنوز عروسی صورت نگرفته باشد و در بین این دو نامزد رابطه جنسی هم وجود نداشته باشد اگر دختر بخواهد نامزدی را فسخ کند آیا نیاز به طلاق است. از آنجاییکه این نکاح در سوء تفاهم صورت گرفته بهترین راه جدا شدن کدامست. چون در مدت نامزدی برای دختر ثابت شده که به هیچ وجه با پسر به تفاهم نمی‌رسد و نمی‌تواند زندگی مشترک را آغاز کند؟

سکوت دختر به هنگام اجازه خواستن از او برای ازدواج نشانه رضایت او برای ازدواج است. اگر ولی دختر یا وکیل وی صیغه عقد ازدواج را جاری کند، از لحاظ شرعی آن عقد ازدواج منعقد شده است و برای جدایی نیاز به طلاق دارد.