با سلام خدمت شما بزرگواران دعوت و اصلاح مسمی کردن فرزندان به اسم سبحان چه حکمی دارد؟ همینطور مسمی کردن موسسات قرآنی به این اسم چه حکمی دارد؟ در این مرد حکم قرآن و سنت را بیان کنید.

شماره: 
0

نام گزاری فرد یا مووسسه با نام "سبحان" اشکال شرعی ندارد تنها دو اسم "الله و الرحمن" مختص خداوند هستند و نام گزاری آنها بر غیر خداوند جایز نیست