السلام علیکم.چه می فرمایند علما دین فقه احناف و اربعه در باره نیمه نکاح (یکبار در نامزدی نکاح میشوند و یکبار در عروسی. یعنی دو نکاح صورت میگیرد.) آیا جواز داردآیا در حدیث شریف و آیه از قرآن شریف دلیل وجود دارد یا خیر فردین نظامی کابل افغانستان. والسلام عل

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
السلام علیکم.چه می فرمایند علما دین فقه احناف و اربعه در باره نیمه نکاح (یکبار در نامزدی نکاح میشوند و یکبار در عروسی. یعنی دو نکاح صورت میگیرد.) آیا جواز دارد آیا در حدیث شریف و آیه از قرآن شریف دلیل وجود دارد یا خیر فردین نظامی کابل افغانستان. والسلام علیکم

چنین نکاحی وجود ندارد تنها یک نکاح شرعی وجود دارد و زن و مرد پس از این نکاح همسر شرعی هم می‌شوند و نیازی به عقد دیگر نیست مگر به دلیلی عقد اول فسخ شده باشد.