سلام روش صحیح مراحل خواستگاری تا عقد طبق موازین اسلامی شرح دهید

شماره: 
0

به کتابهای تألیف شده در زمینه ازدواج و خواستگاری مراجعه فرمایید.