آيا درمذهب حنفى دختراجازه داردبه قصدازدواج بانامحرم صحبت كند؟

شماره: 
0

خلوت زن و مرد نا محرم و گفت و گو با هم جایز نیست مگر زمانی که محرم زن همراه او باشد. پیامبر (ص) فرموده است: لا یخلون رجل بإمراه الا و معهاذ و محرم) متفق علیه
هیچ مردی با زن نا محرم خلوت نکند مگر محرم زن همراه او باشد.