برای امر ازدواج به همراه خانواده به خواستگاری خانمی رفتیم و تمام مراحل و صحبتها شده است ولی زمان عقد برای یک ماه دیگر میباشد... طبق توافق و موافقت خانواده‌ها قرار شد من و آن خانم به صورت تلفنی سوالات و صحبتهای خودمان را با هم در میان بگذاریم... آیا در ای

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
برای امر ازدواج به همراه خانواده به خواستگاری خانمی رفتیم و تمام مراحل و صحبتها شده است ولی زمان عقد برای یک ماه دیگر میباشد... طبق توافق و موافقت خانواده‌ها قرار شد من و آن خانم به صورت تلفنی سوالات و صحبتهای خودمان را با هم در میان بگذاریم... آیا در این بین من یا ایشون می توانیم به هم ابراز علاقه و محبت کنیم؟اگر میشود منبع از کتب فقهی یا ... بدهید؟

تا زمانی که عقد ازدواج میان پسر و دختر جاری نگردد، آنان حکم نا محرم با یکدیگر را دارند حرف زدن و رفتار با یکدیگر موازین شرعی را رعایت کنند.