احتراما بنده حنفی مذهب هستم آیا تبعیت از مذهب شافعی اشکال دارد؟ و بفرمایید به کدام روش باید عمل کنم به روش حنفی و یا شافعی؟

شماره: 
0

اگر فرد قدرت ترجیح دادن ادله را دارد خود ادله مذهب دیگری را ترجیح دهد وگرنه از مذهب خود پیروی کند در صورت ضرورت و وجود تفاوت میان دیدگاه آن مذهب هر کدام برای او میسر باشد به آن عمل کند، انشالله مأجور خواهد بود.