اگر «زید» جهت وصول طلبش از«عمرو»، توسط وکیل خود، مال منقولی را به عنوان مال متعلق به «عمرو» معرفی و توقیف نماید، در حالی که سند رسمی آن به نام خودش «زید» بوده باشد، از طرفی «عمرو» نیز مدعی خرید و انتقال مالکیت از «زید» به خودش باشد و یقین به تصرف «عمرو» ب

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
اگر «زید» جهت وصول طلبش از«عمرو»، توسط وکیل خود، مال منقولی را به عنوان مال متعلق به «عمرو» معرفی و توقیف نماید، در حالی که سند رسمی آن به نام خودش «زید» بوده باشد، از طرفی «عمرو» نیز مدعی خرید و انتقال مالکیت از «زید» به خودش باشد و یقین به تصرف «عمرو» به مدت یک سال اخیر بر مال منقول باشد، حکم فقهی اقرار «زید» و مالکیت مال منقول چگونه خواهد بود؟

سوال مبهم است در آغاز سوال وصول طلب گفته شده است و در پایان اقرار نام برده شده و مراد از اقرار کدام است؟ لطفا در سوال بعدی توضیح دهید! برای انجام گرفتن معامله مدعی باید ببیند یا شاهد داشته باشد تا به انتقال مالکیت یا عدم انتقال آن حکم داده شود اگر ببیند یا شاهد نباشد مدعی علیه سوگند یاد کند و مال از آن او می شود.