اگر پدرم در زمان حیات خود درکمال صحت و سلامت اموال وارث برادر بزرگ به او داده و مابقی اموالش را به اسم دو پسر وهمسرش که یک پسرش هنوز مجرد بوده به این شرط که به وسیله باین اموال ازدواج کند و برای کفن و دفن پدر خرج شود وصیت کرده است حالا بعد23 سال از فوت پد

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
اگر پدرم در زمان حیات خود درکمال صحت و سلامت اموال وارث برادر بزرگ به او داده و مابقی اموالش را به اسم دو پسر وهمسرش که یک پسرش هنوز مجرد بوده به این شرط که به وسیله باین اموال ازدواج کند و برای کفن و دفن پدر خرج شود وصیت کرده است حالا بعد23 سال از فوت پدرمون برادر بزرگتر که اموالش جدا بوده و در طی این مدت از زمین خودش جدا استفاده کرده، مدعی است که وصیت پدر قبول نیست و اموال باید دوباره تقسیم شود. لطفا طبق قوانین شرع (فقه شافعی) راهنمایی کنید. ممنون.

پدر در زمان حیات خود دارایی‌اش را میان وارثان‌اش تقسیم کند و سهم هر کدام را مشخص نماید و در اختیار آنان قرار بدهد، اشکالی ندارد و آن مقداری که در دست خودش می‌ماند بعد از مرگ بازمیان وارثان اش با رعایت ضوابط شرعی و به اندازه سهم الارث هر کدام از وارثان تقسیم می‌گردد
اما اگر دارایی‌اش را به طور یکسان به هرکسی به اندازه سهم‌اش نداده باشد و تنها بخشی از آن‌را به بعضی از وارثان ببخشد. در وصیت قید کرده باشد این به عنوان ارث درست نیست.
وصیت برای تقسیم ارث درست نیست مگر آن که وارثان دیگر به آن اجازه دهند. پیامبر(ص) فرموده است:
لا وصیه الوارث" (ترمذی / نسایی / ابوداوود/ ابنماجه)
وصیت فرد در یک سوم از مال‌اش اجرا می‌گردد و اگر بیش از آن باشد تنفیذ نمی‌گردد مگر با اجازه دیگر وارثان.
اگر تقسیم دارایی پدر به نام وصیت بوده باشد. بعد از مرگ باید تمامی دارایی اش میان وارثان به اندازه سهم هر کدام تقسیم گردد هر چند سال هم از مرگ مورث گذشته باشد.
سوال مبهم است در سوال بعدی بیان بفرمایید: که پدرتان وصیت کرده است یا مال‌اش را تقسیم نموده است. یا نزد علمایی که امکان دسترسی به آنان دارید بروید و شفاهی توضیح دهید.