مقصد و حکمت منسک طواف چیست؟

شماره: 
0

در بیان فلسفهی احکام دین علما بنابر برداشت خود حکمتهایی را بیان کرده‌اند که ممکن است حکمت احکام و عبادات فراتر ازاین برداشتها باشد اما در هر حال انسان باید دستورات خدا را انجام بدهد چه حکمت آنها را بداند چه نداند. برای توضیح بیشتر در این زمینه به کتابهایی از امام محمد غزالی، مودودی، سید قطب، قرضاوی و... در این زمینه مراجعه شود.