آیا خرید و فروش فیش حج درست است؟

شماره: 
0

اگر شرایط بیع را داشته باشد و همراه باغش و فریب نباشد مانع شرعی ندارد. اما برخی از فقها گفته‌اند: واگذار کردن حج به شخص دیگری به قیمت بیشتر از همان مقدار پول که قبلا داده است درست نیست.