با سلام و تحيات الهى،سوالى كه خدمت اساتيد بزرگوار داشتم اينه كه آيا زكات را ميتوانيم به موسسه هاى خيريه كه درآمد حاصله را خرج ايتام

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
با سلام و تحيات الهى،سوالى كه خدمت اساتيد بزرگوار داشتم اينه كه آيا زكات را ميتوانيم به موسسه هاى خيريه كه درآمد حاصله را خرج ايتام، خانواده هاى بى بضاعت، دانش آموزان و دانشجويان بى بضاعت، بيماران وتشويق دانش آموزان براى يادگيرى قرآن می کنند پرداخت نماييم؟ جزاك الله خيراً.

اگر زکات دهنده خویشاوند فقیر و نیازمند داشته باشد زکات را خودش به آنان بدهد اما اگر فقیر و نیازمند نشناسد بهتر است زکات را به مؤسسه های خیریه بدهد و به آنان اعلام کند که زکات را به وکالت از او میان نیازمندانی که در سوال مطرح شده است پرداخت نمایند.