سلام اسباب زوال ملکیت چی می‌باشند؟

شماره: 
0

عقد قرار داد، بیع هدیه دادن، وقف کردن، مرتد شدن و مردن و ... از اسباب زوال ملکیت هستند.