با عرض سلام و احترام سوالم در باره اینکه در دوران شیر خوارگی همرای خواهر مادرم یعنی خاله ام یکجا شیر خورد ه ام . سوال اینجاست که فعلاً نکاح اولادهای برادران مادرم برایم جائز است یا نیست.

شماره: 
0

اگر شما بنابر مذهب حنفی سه بار و بر پایه مذهب شافعی پنج بار از مادر بزرگ مادری‌ات همراه خاله‌ات شیر خورده باشد و شما کمتر از دو سال داشته باشید شما فرزند مادر بزرگ به شمار می‌آیید و با برادران و خاله‌ات که دایی‌های خودت هستند برادر و خواهر به شمار می‌آیید و ازدواج شما با فرزندان دایی‌هایت درست نیست.
اما اگر شما همراه خاله‌ات از زنی دیگر غیر از مادر بزرگت در کودکی شیر خورده باشید شما تنها با آن خاله‌ات خواهر شیری هستی و فرزندان آن خاله‌ات با شما محرم هستند اما در این صورت می‌توانید با فرزندان دایی‌هایت ازدواج کنید به شرط این که دایی هایت شیر آن زنی را که شما شیرش را خورده‌اید نخورده باشند.