پوشیدن شلوار جین تنگ برای مرد چه حکمی دارد؟

شماره: 
0

لباس برای پوشاندن مناسب بدن است و باید نازک نباشد و بهتر است طوری باشد که برجستگی های بدن را نمایان نسازد و تحریک کننده نباشد و تنگی آن برای بدن زیان آور نباشد و در میان معتمدین شخصیت فرد را زیر سوال نبرد.