در قوم و فامیل ما عادت بر این است که مرد و زن نامحرم فامیل هنگام مصافحه به هم دست می‌دهند. مثلا هنگامی زن دایی‌ات را میبینی دستش را جلو می‌کشد آیا به او دست بدهم؟

شماره: 
0

علما دست دادن مرد و زن نامحرم را با یکدیگر جایز نمی دانند برخی علما گفته‌اند: اگر زنی بیگانه برای دست دادن دستش را به‌سوی مرد بیگانه دراز کند اصل برآن است مرد دست ندهد اما اگر دست ندادن آن مرد سبب آزردگی آن زن شود و مفاسد آن بیش از مقاصدش باشد بهتر است مرد با او دست دهد زن دایی نیز حکم زن بیگانه را دارد.
در کتاب (الفروع و تصحیح الفروع) از امام احمد حنبل نقل شده است که مصافحه با زنان را مکروه و مصافحه با پیرزن و پیرمرد را جایز دانسته است.

.:: جدیدترین ::.