حکم ازدواج زن با شوهر عمه یا شوهر خاله چیست؟

شماره: 
0

تا زمانی که عمه یا خاله در عقد ازدواج آن مرد باشد، ازدواج برادر زاده یا خواهر زاده با آن مرد درست نیست پیامبر(ص) فرموده است: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .. . "متفق علیه"
میان زن و عمه و میان زن و خاله اش در عقد ازدواج یک مرد جمع کرده نمی شود.
اگر خواهر زاده یا برادر زاده زن مردی باشد ازدواج خاله یا عمه با آن مرد درست نیست و آن نوع ازدواج حرام است.