سوال بنده این است که حج خریدن با روح قران سازگارنیست؟ قال الله لیس للانسان الا ماسعی .قال رسول الله ادامات العبد انقطع عمله الافی ثلاث

شماره: 
0

کسی که مالی داشته و نیت انجام حج را داشته باشد و در زمان زنده بودن خودش نتواند حج بگزارد این حج بر ذمه او دین است که باید به جای آورده شود چنان که کسی می میرد و بدهکار باشد پیش از تقسیم ترکه بدهی او باید داده شود یا اگر زکات مال اش را نداده باشد زکات مال اش پرداخت می‌شود؛ پس بدهی خداوند سزاوارتر است که ادا گردد.
از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است زنی از پیامبر (ص) درباره پدرش که در گذشته بود و حج نگزارده بود پرسید آن حضرت در پاسخ به او فرمود؛ «حجی عن ابیک» به جای پدرت حج بگزار روایت از نسایی است آلبانی گفته آن‌را صحیح دانسته است.
اگر خودش مالی نداشته باشد و بعد از مردن فرزندش بخواهد در حق پدر یا مادرش کار نیکی انجام دهد و حج بگزارد اشکالی ندارد که خود به جای آنان حج بگزارد یا فیش بخرد و کس دیگر را وکیل قرار دهد.
این کار هیچ تضادی با آیه و آن حدیث ندارد چون یکی از آثار نیکی که بعد از مرگ برای پدر و مادر مفید هستند: ولد صالح یدعوله / فرزند نیکی که برای او دعا کند و این دعا به هر شیوه یی باشد مفید خواهد بود.
در قرآن آمده است که مومنان دعا می کنند : ربنا اغفرلنا و لا اخواننا الذین سبقونا بالایمان ... دعای مومنان در حق پیشینیان به خواست خداوند مفید است.