آیا در مراسم حج میتوان بجای عربستان در برگشت به ایران قربانی کرد؟

شماره: 
0

اگر قربانی به سبب ترک واجب حج باشد باید حتماً در عربستان سر بریده شود اما اگر به سبب ترک واجب حج نباشد؛ بلکه حاجی به مناسبت فرا رسیدن عید قربان قربانی کند چون روزهای این نوع قربانی تنها روز عید قربان و سه روز بعد از آن (ایام تشریق) است می تواند کسی را وکیل کند آن قربانی را در هر جایی که می خواهد به جای او سر ببرد.