سقط جنین قبل از 120 روز درصورت مریضی مادر با رضایت پدر و مادر چه حکمی دارد؟

شماره: 
0

اگر پزشکان متخصص بگویند که ماندن جنین برای جان مادر او خطرناک است و سبب مرگ او می‌شود سقط آن مانعی ندارد. حفظ جان مادر نسبت به جنین اولویت دارد.