چرا در اسلام برای مسابقات تیراندازی و اسب‌دوانی شرط‌بندی جایز است؟ در کتاب‌ها گفته شده که این ورزش‌ها باعث بالا رفتن توان جسمی و آمادگی دفاع و دفع خطر می‌باشد.

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
خوب این ویژگی می‌تواند در خیلی از ورزش‌های امروزی هم باشد پس باید برای آنها هم شرط‌بندی جایز باشد.

شرط‌بندی برای هیچ ورزشی درست نیست. در فقه آمده است که مسابقه اسب‌سواری و تیراندازی با تعیین جوائز و با شرایطی جایز است. مسابقه و تعیین جوایز در ورزشهای دیگر نیز با شرایطی مانع شرعی ندارد.