حکم کوتاه کردن موهای سینه برای مردان بوسیله ماشین چیست؟ آیا حرام است؟ بنده شافعی هستم.

شماره: 
0

مباح است و منع شرعی ندارد.