فرزند پسری در راه دارم که برای او نام سبحان را برگزیده ام. قصد دارم به هنگام به دنیا آمدن اسم عبدالسبحان را در گوش او بخوانم و برای قیامت نام او عبدالسبحان باشد

شماره: 
1308
ادامه سؤال: 
اما از آنجا که اسم عبدالسبحان امروزی نیست و در جامعه عمدتا «عبدل» خوانده می‌شود در شناسنامه سبحان را ثبت کنم. آیا نام سبحان مجاز است؟ از نظر علمای شیعه اشکالی ندارد دوست دارم نظر علمای اهل سنت را نیز بدانم.

برخی از صفتهای خداوند، از جمله سبحان اشکال شرعی ندارد و می‌توان برای انسان گذاشت و شما نامی را برگزیده‌اید که اشکال شرعی ندارد تنها اسامی‌ای مانند الله و رحمان برای انسان جایز نمی‌باشند.