آیا زمینی که اجاره کرده‌ایم و در آن گندم کشت کرده‌ایم، اجاره زمین از مبلغ کل گندم کسر می‌شود بعد زکات پرداخت شود یا نه؟ اجاره دهنده زمین باید زکات پرداخت کند یا نه؟

شماره: 
1301

علما در این مسئله 2 دیدگاه دارند: برخی از علما گفته‌اند: از کل درآمد زکات را میپردازد. برخی دیگر از علما از جمله حنبلی‌ها گفته‌اند: هزینه‌ها و اجاره‌بها را می‌دهند و آنچه که باقی می‌ماند از آن زکات می‌پردازند.
نظر دوم ترجیح داده م‌یشود.
اگر اجاره‌بهای زمین اجاره داده‌ شده، به حد نصاب زکات رسیده باشد زکات آن بر عهده مالک زمین است.