الف) آیا زکات به مردم غزّه تعلق می‌گیرد؟

شماره: 
1284
ادامه سؤال: 
ب) نواختن دف و نی در مراسمات مسجد (در داخل مسجد) چه حکمی دارد؟

الف: اصل بر این است که زکات هر منطقه بین فقرای آنجا تقسیم شود اما اگر سهمی از زکات به جاهایی مانند غزه که نیاز شدید دارند اختصاص یابد مانع شرعی ندارد.
ب: در زمان پیامبر اسلام(ص) در مسجد دف زده‌شده و پیامبر(ص) آن را منع ننموده است.