در مسجدی ظرفی بدون استفاده وجود دارد که بسیار قدیمی میباشد. ارزش آن در حال حاظر چندین میلیون است و کسی از ارزش آن باخبر نیست.

شماره: 
1276
ادامه سؤال: 
آیا میشود آن ظرف را فروخت و پولی که از فروش آن به دست می آید را خرج همان مسجد کرد و یا به نیازمندان کمک کرد و مقدار کمی از آن را برای خودمان که جزء نیازمندان هستیم برداریم؟

با مشورت هیئت امنا می‌توان آن ظرف قیمتی رافروخت و بهای آن را در رفع نیاز‌های مسجد هزینه کرد. اما نباید بهای آن به فقرا و نیازمندان داده شود.