روایت فقهی اقرار یک متهم علیه متهم دیگر پذیرفته نمی شود، چیست؟

شماره: 
1213

قاعده فقهی با استناد به حدیث:(لا تقبل شهادة خصم ولا ظنین)[موطأ]
(گواهی مظنون و متهم پذیرفته نمی شود)
لا تقبل شهادة ذي الظنة والحنة[حاکم بر شرط مسلم]
(گواهی متهم و دشمن پذیرفته نمی‌شود.)
شهادت متهم پذیرفته نمی‌شود بر علیه هر کسی که باشد، تفاوتی ندارد.