آیا ممکن است کسی خدا و صدای او را در خواب ببیند و بشنود؟ آیا چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفتد؟ اگر باشد نشانه‌ی چیست؟

شماره: 
1196

برخی از علما گفته‌اند دیدن خدا در خواب امکان دارد، و آن را تعبیر نموده‌اند که اگر خداوند را خشمگین ببیند، نشانه‌ی این است که فرد مرتکب کار بدی شده و از دستورات والدین نافرمانی نموده است و اگر خوشحال باشد، نوید خوبی برای آن فرد است.
برخی دیگر از علما گفته‌اند: کسی که بپندارد خدا را در خواب دیده است، آن از جمله خواب‌های آشفته است و واقعی نیست. باید دانست که با خواب دیدن حکم شرعی ثابت نمی‌شود.